SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Mastering Web Development with React
 1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 3. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)
 1. Cloud Computing Application
 2. Application Development
 3. Application Integration
 4. Web Development
 5. Computer Science
2,990
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Getting Started with Vue.js
 1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 3. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)
 1. Warehouse Automation Application
 2. Autonomous Logistics Design & Application
 3. Cloud Computing Application
 4. Application Development
 5. Application Integration
 6. Web Development
 7. Computer Science
2,990
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด React Hooks in Action
 1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 3. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)
 1. Autonomous Logistics Design & Application
 2. Cloud Computing Application
 3. Application Development
 4. Application Integration
 5. Web Development
 6. Computer Science
1,490
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด PageSpeed Score Boost Up
 1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 3. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)
 1. Warehouse Automation Application
 2. Autonomous Logistics Design & Application
 3. Cloud Computing Application
 4. Application Development
 5. Application Integration
 6. Web Development
 7. Computer Science
2,990
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Design Thinking for Innovation
 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Touris
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 3. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 1. Design Thinking
 2. Conceptual Design Development
 3. Eco-design
2,990

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่