SEARCH

กี่ยวกับ Stemplus

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และสหวิทยาการ ได้จัดทำระบบสารสารสนเทศ STEMPlus ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งประกอบด้วยบริการที่น่าสนใจสำหรับ ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปหรือนักศึกษา และหน่วยฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสถิติความเชี่ยวชาญและกำลังการผลิตจากภาคการศึกษา ความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การจ้างงานบุคลากรทักษะสูง และความร่วมมือกับภาคการศึกษา

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่