SEARCH

ระกาศที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อประกาศ ดาวน์โหลดประกาศ ดูรายละเอียด
1 ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ดาวน์โหลด รายละเอียด
2 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 777) พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด รายละเอียด
3 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 778) พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด รายละเอียด
4 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒๑ /๒๕๖๔ ดาวน์โหลด รายละเอียด
5 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 440) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้าน STEM ดาวน์โหลด รายละเอียด
6 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 441) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน STEM ดาวน์โหลด รายละเอียด
7 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ ๑ /๒๕๖๔ ดาวน์โหลด รายละเอียด
8 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ ๒ /๒๕๖๔ ดาวน์โหลด รายละเอียด
9 ประกาศสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดาวน์โหลด รายละเอียด
10 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 21/2564 ดาวน์โหลด รายละเอียด

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่