SEARCH

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน "Semiconductor and Advanced Electronics”

27 ธันวาคม 2566 1,766

        โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สอวช. และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ร่วมกับเครือข่ายบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท อนาล็อกดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด (2) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน) (4) บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด (5) บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (6) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ (7) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics ทั้งในระยะสั้น (เร่งด่วน) ระยะกลางและระยะยาว เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าว กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ (Phase) ดังนี้
o Phase 1: โปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+)
เพื่อตอบสนองความต้องการระยะสั้น (เร่งด่วน) เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2566
o Phase 2: การพัฒนาหลักสูตร Higher Education Sandbox
ด้าน Semiconductor and Advanced Electronics เพื่อตอบสนองความต้องการ กำลังคนระยะกลางและระยะยาวเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2567

Phase 1 : โปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+)

         โครงการ Phase 1 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ผ่านโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+) ที่มีการพัฒนา Pre-sessional Course เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถนะให้นักศึกษาก่อนเข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเกิดการพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วย 3 ช่วงสำคัญ แสดงดังแผนภาพ

 

จุดเด่นโปรแแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+)

ฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำด้าน Semiconductor & Advanced Electronics

ได้รับการเติมทักษะที่สำคัญก่อนการฝึกงานผ่าน Pre-sessional course ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับแนวหน้าของประเทศ

ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการระหว่างฝึกงาน

เมื่อผ่านโปรแกรมได้รับ Certificate ที่รับรองโดยกระทรวง อว

มีโอกาสได้รับงานทำทันทีหลังจบการศึกษา

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ ชัั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาต้องสามารถเข้าร่วม Pre-sessional course

  • ส่วนคอร์ส Online : ช่วงเดือน มี.. – .. 2567 (สามารถเลือกเรียนตามช่วงเวลาที่สะดวกของ นศ.)
  • ส่วน Bootcamp แบบ Onsite :  ช่วงเดือน พ.. – มิ.. 2567 (ระยะเวลา 2 สัปดาห์)

นักศึกษาต้องสามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 6 เดือน ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

 

Timeline การสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม Coop+

15 .. 2566
เปิดตัวหน้าเว็บไซต์และช่องทางรับสมัคร
  • ผู้สมัครสร้าง Super Resume ในระบบ

12 ม.. 2567
ประกาศตำแหน่งรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสวัสดิการ
  • นักศึกษายื่นสมัครตำแหน่งฝึกงานที่ตนเองสนใจ

ม.. - ก.พ. 2567
สัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ตัวแทนสถานประกอบการติดต่อและนัดหมายสัมภาษณ์นักศึกษาโดยตรง

  • สถานประกอบการยื่นข้อเสนอให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์และระบบการรับสมัคร

  • นักศึกษาตอบรับและยืนยันสิทธ์ผ่านระบบ

 

28 ก.พ. 2567
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Coop+

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์

 

 

   
     เข้าร่วมรับฟังข้อมูลโครงการฯเพิ่มเติม ผ่านกิจกรรม "Campus Tour"

     Timeline การจัดกิจกรรม Campus Tour 5 ครั้ง...

ครั้งที่ 1 - วันที่ 15 .. 2566
ผ่านระบบออนไลน์ (Done)

ครั้งที่ 2  - วันที่ 12 ม.. 2567
ณ ม.เชียงใหม่ และ Facebook Live ผ่านเพจกระทรวง อว.  (click)

ครั้งที่ 3 - วันที่ 29 ม.. 2567
ณ ม.สงขลานครินทร์ และ Facebook Live ผ่านเพจกระทรวง อว.  (click)

ครั้งที่ 4 - วันที่ 6 ก.พ. 2567

พิธีลงนาม MOU และกิจกรรม Campus Tour ณ กรุงเทพฯ และ Facebook Live ผ่านเพจกระทรวง อว.  (click)

 

ครั้งที่ 5 - เดือน ก.พ. 2567
ณ ม.ขอนแก่น และ Facebook Live ผ่านเพจกระทรวง อว.  (
click)

   
     ภายในงานพบกับ...

การให้ข้อมูลโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+) และแนวทางการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม

การแนะนำบริษัทชั้นนำและเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics ของประเทศไทย โดยผู้แทนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

การเสวนา/บรรยายพิเศษในหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics”
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการตัวจริงจากภาคอุตสาหกรรมจากทุกส่วนของ Supply Chain (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) ที่จะเวียนมาให้ความรู้ตลอด 5 ครั้งของการจัดกิจกรรม

กิจกรรม Job Fair การเยี่ยมชมบูธของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและการรับสมัครงาน

 

การเสวนา/บรรยายพิเศษในหัวข้อ
“5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics”

 

15 .. 2566
กุญแจดอกแรก การผนึกความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง
 

12 ม.. 2567
กุญแจดอกที่ 2 การริเริ่มในด้าน Wafer/Chip Fabrication
 

29 ม.. 2567
กุญแจดอกที่ 3 การยกระดับในด้าน Wafer/Chip Packaging and Testing
 

6 ก.พ. 2567
กุญแจดอกที่ 4 การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

 

ก.พ. 2567
กุญแจดอกที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งในด้าน IC Design

 

 

 

NEXT STEP สำหรับนักศึกษา

  1. สร้าง Super Resume ในระบบให้พร้อมสำหรับการสมัคร >> Click
  2. รอประกาศตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงานในโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+) >> วันที่ 12 ม.ค. 2567

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   Line Official

     

 

 

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

โปสเตอร์เปิดตัวโครงการฯ (click

โปสเตอร์ภาพรวมกิจกรรมแคมปัสทัวร์ (click)

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่