SEARCH

STEM One-Stop Service

ายละเอียดโครงการ

แจ้งความประสงค์ความต้องการกำลังคน

          ความต้องการด้านกำลังคนผ่าน STEMPlus ทั้งความต้องการในด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือการพัฒนากำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย อว. มี STEM OSS ที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในสร้างคนหรือการวิจัยพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนสนับสนุนสนับสนุนการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงตามมาตรการ Thailand Plus Package
       แจ้งความประสงค์ด้านความต้องการกำลังคนผ่าน STEMPlus ได้ ซึ่งประกอบด้วย การรับสมัครพนักงานใหม่, การพัฒนาทักษะพนักงาน, การรับนักศึกษาฝึกงาน, การจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุดมศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงตามความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงการวิจัย หรือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยมี STEM OSS ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการขอสิทธิประโยชน์จากโครงการสนับสนุนภาครัฐ (ถ้ามี)

ลักเกณฑ์การพิจารณา

  1. เอกสารอนุมัติโครงการจากผู้บังคับบัญชา ของหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจของหน่วยงาน

  2. หนังสือรับรองจัดตั้งองค์กร

  3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณภาพเพิ่มเติม

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคน

ส่งแบบยื่นคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคนต่อ สอวช.

เพื่อพิจารณาคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคน ทั้งนี้ สอวช. จะประกาศผลคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแบบยื่นคำขอคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคนและเอกสารประกอบการยื่น คำขอครบถ้วน

ผู้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคน

ผู้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคนในนด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือการพัฒนากำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ส่งแบบยื่นคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคน

ส่งแบบยื่นคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคนในนด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือการพัฒนากำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อ สอวช.เพื่อพิจารณาคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคน ทั้งนี้ สอวช. จะประกาศผลคำขอแจ้งความประสงค์ความต้องการด้านกำลังคน ภายใน 60 วันถัดไป

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่