SEARCH

ทความที่น่าสนใจ

หลักสูตรพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงหรือทักษะพิเศษ (Advanced Technology) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทักษะขั้นสูง ภายใต้ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ

9 ธันวาคม 2565 1,768

TPC650049 อบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things (IoT) TPC650051 อบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things (IoT) สำหรับนักพัฒนา (developer) TPC650010 The Art and Science of Product Management TPC650120 Python Programming TPC650124 Digital Analytics using the Google Marketing Platform TPC650011 หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE) TPC650012 หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ (Fatigue Analysis and Application : FAA) TPC650057 หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ TPC650007 หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA) TPC650013 การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โวด้วย PLC (22-DRC-14) TPC650014 Advance Robot Framework with Python TPC650110 Acceptance Test-Driven Development with Robot Framework TPC650111 Continuous Integration and Delivery with Jenkins TPC650221 การวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจดิจิทัล (Data Analytic in Digital Business) TPC650112 Angular & Firebase TPC650133 DevOps for Agile Software Development TPC650134 DevOps TPC650135 Docker TPC650113 Full Stack Spring Boot with Angular TPC650136 Go Language TPC650137 Test-Driven Development (TDD) & Refactoring workshop with Java TPC650138 Introduction to ANGULAR with Typescript TPC650476 Mobile Programming with Flutter TPC650139 MongoDB TPC650140 Vue.js TPC650142 BPM and Workflow Application Development TPC650152 Performance Testing: Design, Execute and Analyst with Apache jMeter TPC650223 AI Chatbot Essential TPC650224 Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2017 TPC650225 Developing Microsoft SQL Server 2019 Databases TPC650227 Kubernetes for Developer TPC650228 Developing Web Applications with jQuery TPC650229 Graph Databases for Business Analytics TPC650230 Introducing Machine Learning with WEKA TPC650231 Microservices and Web API TPC650232 Microservices Architecture TPC650233 Version Control with Git and Gitlab TPC650341 Best Practice Secured Coding for Developer TPC650234 Chatbot for Line and Facebook Messenger Platform TPC650205 High Scalable Real-Time Web Application with Node.JS and Redis TPC650206 UX/UI : Website / Application Design Fundamental TPC650207 CompTIA Cloud+โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ TPC650208 CompTIA Network+โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ TPC650209 CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ด้านความมั่นคงปลอดภัย TPC650210 Android Programming TPC650211 Bitcoin and Blockchain Programming with Python TPC650212 Create Your Own Blockchain Using 'Multichain' TPC650213 Functional Programming in Java 8 TPC650214 Fundamental of Advance Java Programming TPC650215 Kotlin for Android Programming TPC650342 Python for Non-Programmer TPC650343 Python for Programmers TPC650298 Rust: The most loved programming language TPC650299 Spring TPC650300 Typescript with Deno TPC650301 Web Application and Enterprise Programming in J2EE TPC650119 Finite Element Analysis with SOLIDWORKS TPC650345 Data Architecture for AI-Driven Business TPC650303 Solution Architecture Principles and Techniques TPC650304 Design Technique for High Performance System TPC650305 Design Technique for Transaction Design TPC650306 Software Architectural Test Case Writing TPC650286 Patterns of Enterprise Application Architecture TPC650114 การประยุกต์และบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงลึกบน CiRA CORE Edu Robot TPC650004 หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์”(Life Cycle Assessment: LCA) TPC650216 Data Visualization & Business Intelligence เรียนจบครบสูตรการใช้งาน TPC650005 หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) TPC650217 แพลตฟอร์มไหนก็ออกแบบได้ด้วย UX/UI TPC650065 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับอุตสาหกรรม (Microcontroller application for industry) TPC650219 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop: EAW) TPC650006 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) TPC650190 เทคนิคการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูง (SolidWorks Advanced Part Modeling) TPC650191 เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling) TPC650192 การเขียนแบบสั่งผลิตจากชิ้นงาน (SolidWorks Drawing) TPC650193 แก๊สโครมาโทกราฟีเพื่อการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อย (Gas chromatography for trace organic compounds analysis) TPC650194 SketchUp Pro Basic TPC650197 การแปลความหมาย GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 TPC650198 การออกแบบ Jig & Fixture TPC650199 Solidworks Flow simulation TPC650200 การขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น (SolidWorks Sheet Metal) TPC650201 Artificial Intelligence and Machine Learning (ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง) TPC650202 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Technology) TPC650203 การตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูล (Decision Making and Data Analysis) TPC650092 การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน ( 23-ROB-30) TPC650115 การผลิตหุ่นยางพาราอัจฉริยะสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ TPC650093 การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน ( 23-ROB-40) TPC650094 การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน ( 23-ROB-50) TPC650095 การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (23-ROB-70) TPC650096 การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน (23-ROB-80) TPC650097 การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับกลาง (23-ROB-31) TPC650098 การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับกลาง (23-ROB-32) TPC650099 การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับกลาง ( 23-ROB-41) TPC650100 การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับสูง ( 23-ROB-42) TPC650175 เภสัชจลนศาสตร์และชีวสมมูลของยา (Pharmacokinetic and bioequivalence of drugs) TPC650066 เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ TPC650067 ระบบไฮดรอลิกขั้นสูง TPC650068 การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบไฮดรอลิก TPC650069 พื้นฐานระบบนิวเมติกส์ TPC650070 ระบบควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้า TPC650071 WinCC (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต TPC650023 จากจีโนมสู่ผลิตภัณฑ์ (From Genome to Products) TPC650072 เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้น รูปแบบ 3 แกน (41-CAM-01) TPC650073 เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้น รูปแบบ 4-5 แกน (41-CAM-02) TPC650074 เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้น รูปแบบ 3 แกน (41-CAM-11) TPC650075 เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้น รูปแบบ 3 แกน (41-CAM-21) TPC650076 เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM (41-CAM-41) TPC650044 การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ ( Smart Factory) TPC650101 การโปรแกรม PLC-S7 ระดับพื้นฐาน (22-PLC-20) TPC650102 การโปรแกรม PLC-S7 ระดับกลาง (22-PLC-21) TPC650103 การโปรแกรม PLC-S7 ระดับสูง (22-PLC-22) TPC650104 การแก้ไขปัญหาระบบ PLC - S7 (22-PLC-24) TPC650105 Touch Screen สำหรับแสดงผลและควบคุมการทำงาน โดยใช้ PLC (22-PLC-50) TPC650024 การวิเคราะห์ข้อมูล RNA-Seq ด้วยเครื่องมือชีวสารสนเทศ TPC650025 การโคลนนิ่งและเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม (Cloning procedures & Recombinant DNA Technology) TPC650077 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางโปรตีน (Genetic Engineering and Protein Technologies) TPC650001 การส่งถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและวิธีการคัดเลือก TPC650026 เทคโนโลยีทางโปรตีนและเอนไซม์ (Protein and enzyme technologies) TPC650002 การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีนลูกผสม (Recombinant protein production and purification) TPC650131 Sinamic S 120 Servo ควบคุมผ่าน PLC (22-PLC-26) TPC650106 การโปรแกรม PLC GXWork 2 ระดับพื้นฐาน (22-PLC-40) TPC650132 Touch Screen สำหรับแสดงผลและควบคุมการทำงาน โดยใช้ PLC (22-PLC-41) TPC650107 การโปรแกรม PLC GXWork2 ระดับสูง (22-PLC-42) TPC650108 การซ่อมบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา PLC (22-PLC-43) TPC650078 การโปรแกรม PLC (SLC 500) & RS Logix500 ระดับพื้นฐาน TPC650079 การโปรแกรม PLC ระดับพื้นฐาน (22-PLC-53) TPC650176 การโปรแกรม PLC ระดับสูง (22-PLC-54) TPC650177 การโปรแกรม PLC & CX Programmer ระดับพื้นฐาน (22-PLC-60) TPC650178 Touch Screen (Proface ) สำหรับแสดงผลและควบคุมการทำงาน โดยใช้ PLC (22-PLC-61) TPC650179 การโปรแกรม PLC & CX Programmer ระดับสูง (22-PLC-62) TPC650180 การโปรแกรม PLC - S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน (22-PLC-70) TPC650181 การโปรแกรม PLC -S7 -1500 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน (22-PLC-80) TPC650290 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลด้วยภาพสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 TPC650182 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม TPC650291 Dev Camp (Code Camp) TPC650080 การประยุกต์และบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงลึกบน CiRA CORE Education Robot TPC650081 การอบรม Industrial Automation Training Systems TPC650082 Python for Machine Learning (Fundamental Course) TPC650040 Fundamentals of Machine Learning (Fundamental Course) TPC650293 Math and Statistics for Machine Learning (Fundamental Course) TPC650083 Computer Vision and Deep Learning (Specialized Course) TPC650041 Principles & Practices of Computer Vision (Mastery Course) TPC650294 IoT Dev Camp TPC650184 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AI Essential TPC650185 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Computer Vision Essential” TPC650186 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Data Science Essential” TPC650295 การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ TPC650296 การสร้างรายงาน Dashboard with Power BI TPC650187 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD) TPC650188 หลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance: RSM) TPC650086 หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า (Railway System Operation: RSO) TPC650278 IT Security Risk Management for Auditor (การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ) TPC650279 IT Security Control and Audit Based on ISO/IEC 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี TPC650280 Database System Security Audit (การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล) TPC650281 Change Management for Information Technology Security (การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ) TPC650283 IT Security and Cybersecurity Management (การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร) TPC650346 Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร TPC650266 การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Programming of Spatial Analytic on Internet GIS) TPC650267 Geospatial Big Data Analytics TPC650158 วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ TPC650163 แบบจำลองสารสนเทศอาคารและการปฏิบัติแบบบูรณาการ TPC650166 แอนิเมชั่นสามมิติ TPC650167 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร TPC650168 ระบบวัดคุมอัจฉริยะ TPC650169 เทคโนโลยีการแปรรูปนมและนมจากพืชยูเอชที TPC650170 เทคโนโลยีการแปรรูปนมยูเอชที TPC650268 เทคโนโลยีกระบวนการยูเอชที TPC650171 การออกแบบและพัฒนาระบบหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ AGV และ AMR TPC650172 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยสมองกลฝังตัว TPC650173 การออกแบบระบบโรงเรือนการเพาะปลูกแบบผสมผสานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ TPC650174 การพัฒนานวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต TPC650269 Essential Skills for Coding Educator (การพัฒนา และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สอนด้าน Coding) TPC650270 โอมิกส์และชีวสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับการเกษตรทางด้านสัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ (โอมิกส์และชีวสารสนเทศอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) TPC650271 โอมิกส์และชีวสารสนเทศขั้นสูงสำหรับการเกษตรทางด้านสัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ (โอมิกส์และชีวสารสนเทศอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) TPC650272 ชีววิทยาระดับโมเลกุลสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ในปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ (โอมิกส์และชีวสารสนเทศอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) TPC650273 วงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและจีโนมิสก์เชิงอนุรักษ์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (โอมิกส์และชีวสารสนเทศอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) TPC650248 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (โอมิกส์และชีวสารสนเทศอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) TPC650249 พื้นฐานของลินุกส์ อาร์ และจาวาสคริปต์ สำหรับ การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ TPC650251 Tricks and Hacks the MarTech TPC650252 Customer Data Centric Driven Business TPC650253 การตรวจประเมินและบำรุงรักษาโครงสร้างผิวพื้นสนามบิน (Evaluation and Maintenance of Airfield Pavement Structures) TPC650254 นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner) TPC650255 นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) TPC650257 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม TPC650259 การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร TPC650260 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ TPC650235 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล TPC650237 การพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นนักวิทยาการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ข้อมูล TPC650308 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่ออนาคต TPC650423 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เบื้องต้น (KR) TPC650424 โครงการอบรม พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ (PID Tuning) TPC650325 โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด และเอนดรอยด์ด้วยฟลัตเตอร์) TPC650327 โครงการอบรม ภาษา JavaScript เบื้องต้น (Introduction to JavaScript) TPC650328 โครงการอบรม Dreamweaver ขั้นสูงสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา PHP (Advanced Dreamweaver for PHP Programming) TPC650329 โครงการอบรม การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver (Introduction to Create Website with Adobe Dreamweaver) TPC650330 โครงการอบรม การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML (Building Webpages with HTML) TPC650331 โครงการอบรม iOS Application Development with Swift (for Beginner) (การสร้างแอปบนไอโฟน และไอแพคด้วยสวิฟท์ ระดับเบื้องต้น) TPC650332 Thinking like a programmer Pathway TPC650334 Data Science Pathway TPC650335 Persuasive Presentation & Negotiation Pathway TPC650336 Attacking the Real World with Python TPC650403 หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Logistics Qualification System Program) TPC650337 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด วิธีการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Process) TPC650338 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรด และชนิดที่มีความเป็นกรดด่างที่ควบคุมค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ TPC650309 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (หลักสูตรรวม) TPC650310 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์ TPC650431 การประยุกต์ IoT เข้ากับการปรับปรุงงาน( Kaizen IoT Workshop) TPC650386 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airport Pavement Analysis and Design) TPC650318 Computer Architecture TPC650319 Java script TPC650320 Database - RDBMS TPC650321 Basic Object-Oriented Programming : OOP TPC650322 Mobile Application Android TPC650387 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล โดยการใช้ Microsoft Power BI TPC650389 วิทยาการข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้น TPC650406 Drone Experience Program (Drone X) TPC650390 Introduction to the Airbus A320 and Airbus Maintenance Procedures using the Airbus ACT for Academy virtual aircraft system TPC650391 หลักสูตรวิศวกรรมระบบรางสำหรับผู้บริหาร TPC650393 ระบบจัดการแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า TPC650394 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Powertrains) TPC650395 Food Science and Technology for Non-Food Scientist TPC650396 Cooking with Science : Thai Foods & Desserts' series TPC650397 Cooking with Science : Fermented foods’ series TPC650398 Healthy Food TPC650399 Performance based Navigation (PBN) and Air Traffic Flow and Capacity of Management (ATFCM) Course TPC650364 Data Analytics for Business TPC650365 Data Analytics BOOTCAMP TPC650461 Machine learning TPC650370 Advanced Data Analytics Program TPC650418 Advanced Business & Innovation Program TPC650372 Advanced User Experience Program TPC650373 Data Champion TPC650415 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อมูลด้วย Power BI TPC650416 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อมูลด้วย Power BI TPC650430 ระบบการทำฟาร์มผสมผสานเพื่อการผลิตพืชขั้นสูง (Integrated Farming System for Higher Crop Production) TPC650414 หลักสูตร Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ TPC650420 Part-time: Data Analytics TPC650433 Python for Data Science TPC650434 พลศาสตร์ของโครงสร้าง (Dynamics of Structures) TPC650435 การใช้ Mvtec Halcon เบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรม (Introduction of MVtec Halcon for Industries) TPC650413 การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R TPC650412 การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R TPC650411 เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R TPC650438 ปลูกธุรกิจ ปั้นอนาคต ยานยนต์ไฟฟ้า (Paving your way to e-mobility) TPC650439 เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและการประยุกต์ใช้ (Metaverse Technology and Applications) TPC650410 Advanced Polymer Learning Program TPC650408 หลักสูตรเคมีไฟฟ้าประยุกต์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักชุบโลหะ TPC650426 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SI1) TPC650427 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SI2) TPC650473 Predictive Analytics TPC650474 Data-driven Digital Marketing TPC650475 Data Champion - SQL TPC650448 Genius Data Visualization (สไลด์อัจฉริยะ) TPC650454 การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Power Apps & Power Automate TPC650053 Design Research Methods & Practice TPC650121 3D for Designers TPC650036 Digital Marketing Concepts TPC650220 การใช้ได้ของเทคโนโลยี (Usability of Digital Technology) TPC650157 การคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจดิจิทัล (Innovative Thinking in Digital Business) TPC650143 หลักสูตร CMMI Level 2 Workshop TPC650144 หลักสูตร CMMI Level 3 Workshop TPC650340 Centralized Logging with ElasticStack TPC650118 การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials) TPC650204 เสริมทักษะดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยวิทยาการข้อมูล TPC650307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสำหรับอุตสาหกรรม TPC650425 โครงการอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor TPC650350 โครงการอบรม AutoCAD TPC650324 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SolidWorks เบื้องต้น (SolidWorks for Beginners) TPC650468 Part-time: Digital Marketing TPC650050 การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (Statistical Process Control 2nd) TPC650048 การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ และการประยุกต์ใช้ (AIAG & VDA FMEA 1st) TPC650045 การวิเคราะห์ระบบการวัดและการประยุกต์ใช้ (MSA 4th) TPC650020 หลักสูตร Feasibility Study for innovation Unit TPC650123 Animations & Motion on the Web TPC650060 การวิเคราะห์ผลผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างทันท่วงที TPC650061 การวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการผลิต TPC650062 การวิเคราะห์การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า TPC650159 อัพสกิลการวิเคราะห์ข้อมูล TPC650195 AutoCAD 2D Basic TPC650182 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม TPC650085 หลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) TPC650087 กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสในตลาดสากล TPC650162 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ - Shelf Life Evaluation TPC650164 การผลิตแพะเนื้อเชิงธุรกิจ TPC650165 การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านเนื้อสัตว์...จากเนื้อสัตว์สู่จาน TPC650256 Creating Business Through Circular Design (CIRCO) TPC650236 การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือทางสถิติ TPC650242 พลิกโฉมอุตสาหกรรมยา อาหารและเครื่องสำอางด้วยตัวนาโนเทคโนโลยี (Scuba course) TPC650317 Cyber Exercise Design TPC650532 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MI2) TPC650507 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม TPC650509 หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TPC650484 Data Analytics: Intermediate I TPC650485 Data Analytics: Intermediate II TPC650486 Data Analytics: Intermediate III TPC650538 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Microsoft Access และ SQL TPC650540 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยภาษา Python TPC650541 Microsoft Azure Administrator TPC650542 AZ-204T00: Developing Solutions for Microsoft Azure TPC650546 Data Science / Analytics  

ทักษะมนุษย์-แรงงานที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยในโลกหลังโควิด-19

18 ตุลาคม 2566 1,547

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม นอกจากการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เราต้องให้ความสนใจหลังจากนี้จึงเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากโควิด-19 หมดไปด้วย สอวช. จึงได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนได้ทราบกันว่า ในโลกหลังโควิด-19 มีทักษะมนุษย์หรือทักษะแรงงานอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย ในประเด็นเรื่องงานในอนาคต หรือ Future of Work ในยุคหลังโควิด-19 ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. เปิดเผยรายละเอียดจากการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของ สอวช. ว่า บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นแบบหลายช่วง (Multistage life) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive technology) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic change) ที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความต้องการกำลังคนรูปแบบใหม่ที่มีทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นตัวเร่งให้ภาคเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลมากขึ้น มีการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบทางไกล และการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ที่มากขึ้นตามไปด้วย จากผลกระทบดังกล่าว World Economic Forum (WEF) ได้ประมาณการว่า ภายในปี พ.ศ. 2568 จะมีงานประมาณ 85 ล้านตำแหน่งถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร แต่ก็จะมีงานใหม่เพิ่มขึ้น 97 ล้านตำแหน่ง โดยอาชีพแห่งอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ และจะเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะด้านดิจิทัลและการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติได้ ทั้งนี้อัตราการแพร่กระจายของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมากขึ้น ยิ่งทำให้การคาดการณ์ความต้องการทักษะงานทำได้ยากขึ้น และทักษะจะยิ่งล้าสมัยได้เร็วขึ้น สำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญโดยเฉพาะภายหลังโควิด-19 ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร, ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรหุ่นยนต์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการระบบอัตโนมัติ, นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of things ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลายหลาย อาทิ ระบบอัตโนมัติ, เทคโนโลยีคลาวด์, ข้อมูลขนาดใหญ่, Internet of things, การเข้ารหัสข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์, ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น สอวช. ยังได้สำรวจข้อมูลตำแหน่งงานและสมรรถนะงานสำคัญที่เป็นที่ต้องการสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยมุ่งเน้นตำแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูง และตำแหน่งงานรูปแบบใหม่ และคำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าในระยะ 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรทักษะสูงใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมกว่า 170,000 คน โดยตัวอย่างตำแหน่งงาน เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist), Crop Modelling Analyst ในอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในวิทยาการสมัยใหม่ในลักษณะข้ามศาสตร์ และแบบสหวิทยาการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Specialist) ในการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับทักษะแห่งอนาคต ที่จะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รุดหน้า WEF ได้คาดการณ์ทักษะที่มีความต้องการมากที่สุดทั่วโลก 15 อันดับแรก ภายในปี 2025 ได้แก่ 1) Analytical thinking and innovation 2) Active learning and learning strategies 3) Complex problem-solving 4) Critical thinking and analysis 5) Creativity, originality and initiative 6) Leadership and social influence 7) Technology use, monitoring and control 8) Technology design and programming 9) Resilience, stress tolerance and flexibility 10) Reasoning, problem-solving and ideation 11) Emotional intelligence 12) Troubleshooting and user experience 13) Service orientation 14) Systems analysis and evaluation 15) Persuasion and negotiation การเตรียมกำลังแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดงานยังต้องคำนึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แรงงานมีทักษะและความรู้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานที่ถูกกระทบด้วยภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้ โดยทักษะที่จะมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ เพื่อมาเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ, ทักษะด้านดิจิทัล การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรองรับการทำธุรกิจออนไลน์, ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ประชุมและการนำเสนองานผ่านออนไลน์ การใช้คลาวด์ เพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้าน, รวมถึงทักษะ soft skill อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีทักษะที่สำคัญแห่งโลกอนาคตอื่น ๆ  ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในเชิงลึก ความฉลาดในการเข้าสังคม ความคิดแปลกใหม่และการประยุกต์ใช้ การทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ความคิดเชิงประมวลผลหรือเชิงระบบ ความเข้าใจและตามทันโลกยุคสื่อดิจิทัล ความสามารถในการคิดออกแบบสร้างสรรค์งาน การจัดการบริหารการรับรู้ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่เพียงแต่วงการทำงานเท่านั้นที่ประชาชนต้องเตรียมปรับตัวเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการทำงานหลังโควิด-19 วงการศึกษาไทยก็ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ในครั้งหน้า สอวช. จะพาไปถอดบทเรียนการศึกษาไทยกันบ้างว่าต้องปรับตัวอย่างไรให้สามารถขยับเท่าทันโลกได้ รอติดตามข้อมูลที่น่าสนใจได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ สอวช. ที่มาของข้อมูล : The Future of Jobs Report 2020, World economic forumรายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564 (หัวข้อความต้องการกำลังคนคุณภาพรองรับ Disruptionสมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Talent landscape), สอวช.รายงานการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลก

อยากรักษาคนเก่งไว้ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน

29 กันยายน 2566 952

ถ้าอยากให้พนักงานเก่งขึ้น มีทักษะที่ตอบโจทย์การทำงานให้องค์กรมากขึ้น แต่คนทำงานกลับต้องขวนขวายพัฒนาตัวเอง ไม่มีการสนับสนุนจากนายจ้าง ก็คงไม่น่าแปลกใจถ้าองค์กรจะเสีย “คนเก่ง” เหล่านั้นให้คู่แข่งที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนของเขามากกว่าแทบทุกองค์กรพูดถึงเรื่องการพัฒนาคน เพราะเป็นหนึ่งในจุดดึงดูดคนทำงานมีไฟที่อยากเก่งขึ้นให้เข้ามาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร แต่ไม่ใช่ทุกที่ที่ “ทำ” ได้จริงเพราะการพัฒนาคนต้องได้รับการ “สนับสนุน” ที่ดีการสนับสนุนที่ว่า ถ้าในระดับพนักงาน อาจเป็นเรื่องความคาดหวังให้องค์กรสนับสนุนด้วยการเลือกหลักสูตรอบรมที่ได้มาตรฐานและตอบโจทย์ แต่ในขณะเดียวกัน องค์กรเอง ก็ต้องการการสนับสนุนจากหลายส่วน เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร เช่นออกแบบและจัดหาหลักสูตรจากหน่วยงานและสถาบันอบรมที่แข่งขันอย่างดุเดือดในตลาด รวมไปถึงการกระตุ้นด้วยสิทธิประโยชน์จากภาครัฐและตอนนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้เปิดตัว STEMPlus แพลตฟอร์มใหม่ที่ตอบโจทย์ด้านกำลังคนแบบ ครบ จบ ในที่เดียว ครอบคลุมบริการด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนตั้งแต่บริการเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและทักษะคนทำงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อว. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับองค์กรที่จัดอบรมพนักงานผ่านโครงการ การประกาศรับสมัครงานจากองค์กรชั้นนำ และ การรับฝากประวัติเพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่ร่วมโครงการ นอกจากนี้ STEMPlus ยังมีบริการที่ให้ประโยชน์ด้านอื่นๆ แก่กลุ่มผู้สมัครงาน ผู้ประกอบการ รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานด้านการฝึกอบรมต่างๆ ที่ร่วมโครงการอีกด้วย ทำความรู้จัก StemPlus เพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่