SEARCH

งทะเบียนหลักสูตร Degree / Non-Degree

ายละเอียดโครงการ

การลงทะเบียนหลักสูตร Degree/Non-Degree

สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หรือหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) สามารถลงทะเบียนหลักสูตรที่ STEMPlus เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันการศึกษาของท่าน และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบการพัฒนากำลังคน การวิจัยพัฒนา และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง

ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

ส่งแบบยื่นคำขอลงทะเบียนหลักสูตร Degree/Non-Degree

เพื่อบันทึกข้อมูลหลักสูตร ทั้งนี้ สอวช. จะประกาศผลการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแบบยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและเอกสารประกอการยื่น คำขอครบถ้วน

 

ผู้ยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนหลักสูตร Degree / Non-Degree ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

ส่งแบบยื่นคำคำขอลงทะเบียนหลักสูตร Degree/Non-Degree

ส่งแบบยื่นคำลงทะเบียนหลักสูตร Degree / Non-Degree 

ผู้ยื่นคำขอรับรอง นำส่งแบบยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขอรับรอง นำส่งแบบยื่นคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอต่อ สอวช. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมลที่ tppskill@nxpo.or.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่