SEARCH

ายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย Food Industry Transformation ๕.๐ (FIT 5.0)
 1. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
 1. Food Science
22,500
บริษัท ครายออน อินโนเวเตอร์ จำกัด Innovation Hack
 1. หลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 1 อุตสาหกรรม
 1. Design Thinking
75,000
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 (Advanced Training - Certificate Program)
 1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 1. Supply Chain Solution/Model/Plan/Strategy
1,500
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนา Specialists ด้านการออกแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 1. Robotics Simulation, VR, and AR
38,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System Maintenance การพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนจากระยะเวลาการทำงานในอดีต
 1. หลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 1 อุตสาหกรรม
 1. Machine Control
7,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 1. Mobile and Wireless Communication
34,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 1. Mobile and Wireless Communication
34,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Robotics for cost reduction
 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 1. Robotics Simulation, VR, and AR
34,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การต่อเชื่อมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยระบบ Industrial 4.0
 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 1. Mobile and Wireless Communication
34,900

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่